Hellig Niels

Banner text

Web-almanakken Århus NV

Den hellige Niels eller Sanctus Nicolaus Arhusiensis

Hellig kilde
Herover Skt. Nicolaus kilde ved Strandvejen efter maleri af
Hans Frederik Meyer Visby år 1900.
Hellig kilde
Hellig Niels kilde efter sidste restaurering 1979/80
foretaget af Aarhus kommune
Hellig Niels antagelig født omkring 1150 og død 1180. Han var søn af Kong Knud Magnussen og en ukendt frille, som døde i barselsseng.
Det fortælles, at da Kong Knud Magnussen var på rejse fra Nordjylland til Slesvig og opholdt sig i Haderslev, fortalte en astrolog ham, at der i denne nat vil blive undfanget en dreng, der vil blive stor for Gud og mennesker.
Kongen fik da lyst til at blive far til sådan en dreng, han bad derfor om at få bragt en jomfru af ædelbyrd. Hun fødte derefter en dreng, der blev kaldt Niels, og hun døde selv samme nat.
Da Knud Magnussen blev dræbt ved blodgildet i Roskilde 1157, blev Niels opfostret hos sin bedstemor. Efter at Niels havde fået kendskab til at hans fødsel havde kostet hans mor livet, blev Niels religiøs.
Som yngling kom Niels til Valdemar I’s hof, det vides at han var med i Kongens følge i Skanderborg 1176, men under hofdragten bar han bodsskjorten, og på fredage spiste han kan vand og brød. Hans mor blev begravet på en fredag
Det menes, at han i en periode har været høvedsmand på Kongsgården i Viby syd for Aarhus. Niels synes at have levet et tilbagetrukket liv på sin gård Skiby i Harlev sogn vest for Århus. Niels har antageligt været svagelig allerede og i 1180 dør han af sygdom. Han bliver efter eget ønske begravet i det uanselig trækapel ved Aarhus strand lige ved siden af hvor den senere Skt. Clemens kirke (Århus Domkirke) blev bygget.

Hellige kilder der er sat i forbindelse med Hellig Niels Århus lokale helgen (Sanctus Nicolaus Arhusiensis):
Hellig Niels’ kilde ved strandvejen i Aarhus. Kilden er beliggende ved krydset Marselis Boulevard, Østhavnsvej og Strandvejen. Kilden ved Strandvejen kan ikke knyttes nogen bestemt begivenhed i legenden om Hellig Niels, så hvornår kilden er blevet knyttet til dyrkelsen af Hellig Niels vides ikke. Den har til et stykke op i 1800tallet været besøgt af syge som håbe på helbredelse og der har på stedet været en fattigblok til indsamling. Det var specielt på Valborgaften og Sankt Hans aften at man drog til hellig kilderne da vandets helbredende kraft var størst disse aftener ifølge folketroen.
I Århus Stiftstidende fra 26. juni1813 kan man læse følgende:
Kilden er blevet reguleret og omgivelser ny istandsat på foranledning af baron Güldencrone. Anlægget er blevet omlagt og istandsat flere gange i løbet af 1800- og 1900tallet. Senest i 1979/80 der blevet kildevældet reetableret ved hjælp af en kommunal vandledning. Den naturlige kilde har været udtørret fra 1930.

 
Hellig Niels’ kilde i Viby lå sandsynligvis hvor Nykredit på Åhaveparkvej i dag har kantine.
Legenden om kilden fortæller:
Da tømmermændene i Viby skov i Niels’ nærværelse fældede træer til kirken og blev tørstige, og det vil tage lang tid at sende bud efter noget at drikke, bad Niels til Gud, stak derpå fem gange ned i jorden med sin stok, så at der dannedes et kors, og straks begyndte der at vælde vand frem.

Der fortælles også om en amme som havde ligget et spædbarn ihjel, Ammen tog liget med til kilden i Viby –der påkaldte hun Hellig Niels og aftvættede det afsjælede legeme med vand fra kilden. og efter at have sovet fandt hun barnet levende
I en præsteindberetning fra 1623 omtales kilden også:
Haver der også her på Viby mark som kaldtes Skt. Nicolai kilde. Til samme kilde har halte og krøblinge begivet sig og der kastet deres krykker og tilbedt Skt. Nicolai og tvættet sig i før nævnte kilde. Fremdeles mange rige, som har været beladt (befængte) med nogen sygdom, Har forføjet sig til samme kilde, har kastet penge i den og tilbedt før nævnte Skt. Nicolai.
 
Niels blev allerede inden sin død betragtet som en helgen således kan det i en årbog fra Ryd kloster i Slesvig læses for 1180, at "obiit sanctus Nicolaus in Arus" ("Sankt Niels døde i Århus"). Der derfor allerede på det tidspunkt have eksisteret en opfattelse af Niels som helgen.
Under ifølge legenden om Hellig Niels:
Ved hellige Niels’ bosæde i Skiby berettes om et mirakel: En aften falder Niels i søvn efter bønnen og tælle lyset vælter og sætter ild til huset. Hans tjener vækker ham, men da er ilden så kraftig at han ikke kan slippe ud gennem flammerne, påkalder han Guds navn og slår korsets tegn for sig, og straks dør flammerne hen.
Kort før sin død for Niels besøg af Herre Jesus Kristi sendebud, der forkynder ham hans død. Næste dag uddeler han heldbringende formaninger til sine folk og almisser til de fattige. Han beder om at blive begravet ved det undseelige trækapel ved Århus strand der stod ca. der hvor Sankt Clemmens kirke blev bygget (den nuværende Århus Domkirke).
Men Århus biskoppen vælger at lade Niels bisætte ved Skt. Nicolai kirke formentlig som en gestus på det tidspunkt var skt. Nicolai kirke Århus Domkirke. Men Niels’ ånd er besluttet på at Niels skal stedes til hvile ved trækappelet. På vågenatten tænder lys at sig selv. Niels blinde amme får sit syn tilbage, og der ses en stjerne falde på himlen mød øst og da folk følger dens bane finder de tæt på trækappelet en kilde hvis omrids ligesom danner en grav. Herefter indvilliger biskoppen på at lade Niels begrave på stedet. I årene efter Niels død skete der mange mirakler Således helbredes både blinde, stumme, spedalske og krøblinge efter at have besøgt hans grav og bedt til ham. De helbredte skænker store gaver som bliver brugt til at opføre den nye stenkirke skt. Clemmens kirke.
Hellig-Niels’ trækapel er i dag for længst væk, men hvis man er opmærksom, kan man se, at domkirkens to kors-arme ikke er helt symmetriske. Den sydlige arm er en smule skæv i forhold til resten af kirken, og det skyldes formentlig, at Hellig-Niels’ kapel lå i vejen. For selvom Hellig-Niels ikke var en ægte helgen, så ville man gerne have nogle af de penge, som de lokale investerede i hans kapel. Derfor lagde man kirken klods op af det lille trækapel og var nødt til at rette den ene kors-arm en smule til.

Selvom Niels aldrig opnåede at blive kanoniseret og dermed få en officiel helgen status, vedblev han at være Århus egnens lokale helgen.
Til månedens kalender [Klik her]